KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019

SAS Flygklubb i Sverige kallar till årsmöte torsdagen den 21 mars 2019 kl. 19.00 i SAS Huvudkontor, Frösundaviks Allé 1, Solna.
Dörrarna öppnar vid klockan 18.45

Rätt att delta på årsstämma har samtliga medlemmar, av alla medlemskategorier, som betalt årsavgift för 2019.
Rösträtt äger endast medlemmar som betalt medlemsavgift för 2019 på ordinarie eller frequentflyer nivå samt reglerat skulder till klubben enligt medlemsvillkoren.
Yttrande- och förslagsrätt äger medlemmar som betalat medlemsavgift för 2019 ordinarie, frequentflyer eller passiv nivå
Gästmedlemmar har endast närvarorätt.

Vi ser gärna att för att underlätta mötets genomförande att anmälan till årsmöte görs till olle.andersson@sasflygklubb.se senast den 19 mars.
I anmälan vänligen uppge Namn, Medlemsnummer och Medlemskategori.

Möteshandlingar kommer att publiceras innan mötes genomförande. (Dessa kommer endast utges i digitalt format, önskar man ha utskrivna handlingar får man ombesörja med detta på egen hand)

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragning av årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut angående
10a. Fastställelse av resultat- och balansräkning
10b. Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
12. Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar åt styrelse, revisor och ekonomifunktion
13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Förslag från styrelsen
17. Förslag från enskild medlem
18. Mötets avslutande

Styrelsen för SAS Flygklubb
Gm Olle Andersson, Ordförande

Lämna ett svar