Sammanställning av de operativa krav som gäller för flygning på ESOW utanför trafikledningens öppethållningstider.

Först ska Västerås Flygplats risk analys ha läst igenom. Se separat dokument på SAS Flygklubbs hemsida under Dokumentarkiv – Instruktioner_mm. 

Sedan gäller följande: 

(Text som här är kopierad ifrån AIP, där ordet ”bör” används i AIP texten, ska läsas för oss som SKA

AIP AD2 

ESOW 2.20 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER 

1. För skol- och övningsflygning gäller PPR. 

Upprepade start- och landningsövningar TGL tillåts endast: 

15 JUN–15 AUG MON–FRI 0800–1700 (0700–1600), 16 AUG–14 JUN MON–FRI 0600–2000 (0500–1900), SAT, SUN och HOL 0800–1600 (0700–1500). 

TGL får inte utföras under långfredagen, påskafton, Kristi Himmelsfärdsdag, pingstafton, midsommarafton, midsommardagen, Alla Helgons dag, julafton och juldagen. 

2. Trafikvarv till RWY skall förläggas E RWY utanför TWR öppethållning. 

Trafikvarv till stråket ska förläggas W stråket utanför TWR öppethållning. 

3. Ankommande VFR-trafik bör (SKA) passera flygplatsen på 1500 ft innan angörning av trafikvarv utanför TWR öppethållning. Reducering av höjd sker på lämplig plats då trafikvarv kan förekomma samtidigt på båda sidor om fältet. 

4. VFR in- och utpasseringspunkter bör (SKA) användas utanför TWR öppethållning. Under TWR öppethållning bör rätt VFR in och utpasseringspunkt nyttjas i förhållande till bana i användning. 

Bana 01 inpasseringspunkter är Vikhus och Golfbanan. Bana 01 utpasseringspunkter är Romfartuna och Bjöksta. Bana 19 inpasseringspunkter är Romfartuna och Björksta. Bana 19 utpasseringspunkter är Vikhus och Golfbanan. ATC klarering kan avvika. 

ESOW 2.21 MINSKNING AV BULLERSTÖRNING 

Flygning över Västerås centrala delar, Irsta och Björnön bör undvikas under 2000 ft utom i direkt samband med in- eller utflygning. 

Normal höjd i trafikvarv är 1000 ft. Undantag E RWY perioden SEP–APR då höjden får lägst vara 700 ft. Sväng efter start bör undvikas under 700 ft, båda banorna. 

Förhandstillstånd (PPR)/Förhandsmeddelande (PN) inom Stockholm TMA: 

 • • Skol- och övningsflygning som omfattar “airwork, flygning i väntläge och/eller upprepande instrument- inflygningar (PN). Dock gäller t.v. ingen IFR utanför tornets öppethållnings tider! 
 • • Innan färdplan lämnas in, skall förhandstillstånd (PPR) inhämtas eller förhandsmeddelande (PN) lämnas till skiftledaren vid Stockholm ACC TEL 08 585 547 02. 
 • • Undantag: Om flygningen kommer att beröra sektor Västerås gäller PPR för samtliga ovanstående flygverksamheter. Tillstånd inhämtas från Västerås ATS TEL 021 80 00 20. 
 • • Förhandsmeddelande (PN) krävs för all flygning utan ATS- färdplan i ESOW CTR samt Stockholm TMA sektor Västerås TEL 021 80 00 20. 

Ovan ska tolkas så att det är INTE tillåtet att gå direkt från en VFR in-passeringspunkt in på Bas eller Final. Trafikvarvet ska angöras på korrekt vis, via de två väntlägerna, E (öst) samt W (väst). Dessa är utmarkerade såväl på AIP AD2 VAC eller KSAB Sv flygfält. 

 • • Avgående trafik ska efter start stiga till 700 ft MSL i banans förlängning och lämna direkt mot utpasseringspunkt, sväng får dock ej påbörjas före passage av bantröskel. Uppsikt skall hållas mot eventuell etablerad trafik i trafikvarvet. Detta gäller även trafik som har gjort pådrag/avbruten landning 
 • • Ankommande trafik skall följa etablerade flygvägar, och om möjligt passera fältet på 1500ft, innan angörande av trafikvarvet. *
 • • Ankommande trafik får ej ansluta på baslinjen för landning, all trafik skall ansluta mitt på respektive medvindslinje 
 • • Ankommande trafik ska ge företräde till redan etablerad trafik i trafikvarvet 
 • • Om brukaren/operatören bedömer att trafiksituationen är för komplicerad eller att det är för mycket trafik skall beslut fattas om att avvakta med att angöra trafikvarvet. 
 • • Uppsikt skall hållas mot ankommande flygplan, framförallt de som korsar fältet för att ansluta i varvet, gäller särskilt vid pådrag efter avbruten inflygning/landning. 
 • • Bedömnigslandning, motorbortfall i start och liknande övningar får endast genomföras om trafiksituationen och flygsäkerheten medger detta. 
 • • På ESOW är maxantal samtida flygfarkoster i varvet 3 st. Vid start/landning kan fler förekomma.

Vid inflygning ifrån Öster, d.v.s. antingen från Golfbanan eller Björksta, så flyger man via vänteläge Öst vidare till medvindslinjen antingen för bana 01 eller 19. Man behöver inte / bör inte då man kommer öster ifrån, först passera över banan, detta blir såväl ologiskt som olämpligt.

Kommer man däremot från väster, d.v.s. Vikhus eller Romfartuna, så går man via vänteläge väst och sedan över banan för att ansluta på medvinden på östra sidan banan, antingen för 01 eller 19.

Länkar som leder vidare: 

AIP för ESOW på följande länk: https://www.aro.lfv.se/Editorial/View/IAIP?folderId=58 

Ni ska också veta var ni hittar en ASR-rapport: https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-luftfart/luftfartstjanster/rapportera-luftfartshandelse/rapportera-luftfartshandelse/ 

Vid en incident ska ovan rapport skickas till Transportstyrelsen och en kopia bör samtidigt gå till styrelsen. Detta är inte för att ”hänga ut” någon, utan för att vi verkligen ska lära oss vad som ev går fel när vi flyger och varför. Detta finner ni på Västerås Flygplats hemsida under Kontakt.https://v3.qoms.se/app/#/occurrences/external?site=07303599ec4dd5256d61c7dce9a54aca0eef878e&lang=sv

Naturligtvis ska NOTAM alltid läsas: https://www.aro.lfv.se/Links/Link/ViewLink?TorLinkId=162&type=AIS 

Lämna ett svar

Theme: Overlay by Kaira SAS Flygklubb © 2019-2021