KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019

SAS Flygklubb i Sverige kallar till årsmöte torsdagen den 21 mars 2019 kl. 19.00 i SAS Huvudkontor, Frösundaviks Allé 1, Solna.
Dörrarna öppnar vid klockan 18.45

Rätt att delta på årsstämma har samtliga medlemmar, av alla medlemskategorier, som betalt årsavgift för 2019.
Rösträtt äger endast medlemmar som betalt medlemsavgift för 2019 på ordinarie eller frequentflyer nivå samt reglerat skulder till klubben enligt medlemsvillkoren.
Yttrande- och förslagsrätt äger medlemmar som betalat medlemsavgift för 2019 ordinarie, frequentflyer eller passiv nivå
Gästmedlemmar har endast närvarorätt.

Vi ser gärna att för att underlätta mötets genomförande att anmälan till årsmöte görs till olle.andersson@sasflygklubb.se senast den 19 mars.
I anmälan vänligen uppge Namn, Medlemsnummer och Medlemskategori.

Möteshandlingar kommer att publiceras innan mötes genomförande. (Dessa kommer endast utges i digitalt format, önskar man ha utskrivna handlingar får man ombesörja med detta på egen hand)

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragning av årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut angående
10a. Fastställelse av resultat- och balansräkning
10b. Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
12. Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar åt styrelse, revisor och ekonomifunktion
13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Förslag från styrelsen
17. Förslag från enskild medlem
18. Mötets avslutande

Styrelsen för SAS Flygklubb
Gm Olle Andersson, Ordförande

Utökat samarbete mellan SAS FK och HFF

Vi är från styrelsen glada och stolta att kunna meddela att SAS FK och Hässlö Flygförening (HFF) slutit ett avtal om utökat samarbete. Alla Frequent Flyer-medlemmar (tidigare Högbetalande medlemmar) har nu som del av sitt medlemskap också ett fullvärdigt medlemskap i HFF med möjlighet att boka och flyga hela HFFs flotta till ordinarie priser. Detta omfattar idag fyra st PA-28 i olika konfigurationer, en PA-32R, en Cessna 172N, en Diamond DA40D, en DA40NG och en DA42. Tio maskiner totalt utöver våra tre!

Vi sänker samtidigt avgiften för Frequent Flyer till 4 900 kr/år vilket i kombination med samma rabatt som tidigare på flygtimpriset (300 kr/h) gör det ännu mer fördelaktigt att uppgradera sitt medlemskap.

Fler detaljer kring detta finns i det julbrev som du som medlem bör ha fått från ordförande i dagarna. Om du inte har fått det så hör av dig till oss!

God jul önskar styrelsen!

 

Kallelse till medlemsmöte 2016

Alla medlemmar i SAS Flygklubb kallas härmed till medlemsmöte den 16:e november 2016. En första kallelse har tidigare gjorts via MyWeblog.

Tid: Onsdag den 16:e november 2014 kl 19:00
Plats: Stora rummet Hässlö Flygförening i Västerås Beckombergaskolan enligt utskick i MyWeblog!

Agendan i stort:

  • Statusrapport om verksamheten. Flygstatistik, ekonomi, övriga väsentliga händelser.
  • Förslag till medlemsavgifter för 2017.
  • Flygplansflottan.
  • Genomgång och beslut av inkomna motioner
  • Andra beslutet rörande stadgeuppdatering av när medlemsmötet på hösten ska hållas.

Varmt välkommen!

Dags att förnya Medical?

Aktuell Medical är som bekant ett nödvändigt ont för att få fortsätta flyga – även om det är skönt att få ett kvitto på att alla viktiga delar av kroppen fungerar som de ska, kan det upplevas som ett irritationsmoment och en extra kostnad för att få fortsätta flyga trots att ingenting är fel. Desto viktigare är det därför att välja en läkarmottagning som förstår dig som PPL-pilot och erbjuder rimliga priser.

Vi har i SAS FK förmånen att ha en flygläkare i klubben vid namn Kolja Gilli, verksam vid Trafikmedicinskt Centrum på Karolinska i Huddinge. Här finner du vägbeskrivning och här aktuell prislista (2016). Class II-undersökning kostar 1 400 kr vid förnyelse, annars 1 600 kr. Behövs EKG eller audiogram (endast i vissa fall) kostar det några hundringar extra.

Bokning sker per telefon, SMS eller e-post till 0704-43 91 92 resp. flyingdoktor@gmail.com. Glöm inte nämna att du är klubbmedlem!

Det går också utmärkt att utan tidsbokning maila eller ringa Kolja med frågor kring flygmedicin. Han hälsar: ”Ring/fråga hellre i onödan och få det rätt på en gång istället för att hitta på egna lösningar som eventuellt har graverande konsekvenser!”

Medlemmarnas åsikter om baseringen

Kära medlemmar!

Under årsmötet frågade en medlem hur utfallet egentligen hade sett ut på den undersökning, som genomfördes i slutet av 2014, gällande SAS Flygklubbs basering. Jag förstår att detta är en brännande fråga för många och naturligtvis så även för styrelsen. Efter att ha tvingats bort från Bromma så hade vi två alternativ på norra sidan om stan – Västerås/Hässlö och Norrtälje/Mellingeholm. Knappast ett enkelt val och även om styrelsen till övervägande del kände att Västerås var det bättre alternativet så valde vi att fråga medlemmarna om råd. Resultatet av denna enkät, som genomfördes okt-nov 2014, ser du nedan:

Graf ESOW vs ESSN

Som synes föredrog en majoritet Västerås/Hässlö. Möjligheten fanns även att motivera sitt val i skrift och det hade många valt att göra, särskilt de som föredrog Hässlö. Några av deras kommentarer följer:

Västerås är närmare för mig. En stor flygplats är alltid att föredra. Säkrare mörkerflygning och säkrare snöröjning på ESOW.

Vi som är vana vid Bromma kommer att känna oss mer hemma på Hässlö, som dessutom ligger lite bättre till geografiskt.

ESOW är ett GA-paradis med trevligare flygplats och mycket bättre faciliteter. ILS, banljus, öppet dygnet runt, alltid plogat och röjt vintertid.

Personligen tycker jag Hässlö funkar bättre med flygtrafikledning, stort fält med mera även om jag har närmare till Mellingeholm.

Genast efter flytten från Bromma, tvingades vi flytta en del av flottan till Västerås – hangarutrymmet hade inte räckt till annars. Men efter en tid av dubbel basering blev det tydligt att det inte var en långsiktigt hållbar lösning. Flexibiliteten, samordningen och ekonomin blev lidande. Med denna kunskap, medlemmarnas stöd och rationella argument kring snöröjning, faciliteter och tekniskt stöd såg styrelsen det som ett ganska självklart beslut att ombasera helt till Västerås. En basering som inte begränsar oss i något avseende.

Efter flytten genomfördes ytterligare en medlemsenkät vars resultat står att finna i förvaltningsberättelsen från 2015. Denna finns att läsa i dokumentarkivet men bekräftar egentligen bara att medlemmarna inte ser avståndet till Västerås som ett stort hinder.

Med vårt nyinredda klubbrum, närheten till andra klubbar och stödet från flygföreningen HFF har SAS FK nu synnerligen goda förutsättningar till att åter bygga upp den klubbkänsla och sammanhållning som varit svår att uppehålla med flera omflyttningar och dubbla baseringar. Det finns skäl att se med tillförsikt på 2016!

Med vänliga hälsningar,
Wilhelm Svenselius
Sekreterare, SAS FK

Ny postadress till SAS FK

Från och med den 1:a mars 2016 har SAS Flygklubb en ny postadress för alla administrativa ärenden:

SAS Flygklubb
Box 10022
181 10 Lidingö

Vår verksamhetsadress är precis som tidigare Hässlögatan 10, 721 31 Västerås.

För privata utlägg (t ex bränsleutlägg) som ska ersättas av klubben till ditt flygkonto, posta underlaget i original tillsammans med medlemsnummer och kontaktinformation till den administrativa adressen. För snabbare hantering kan du scanna underlaget och skicka det per e-post till ekonomi@sasflygklubb.se. Dock måste alltid originalet skickas in också.

Förslag till nya stadgar

Styrelsen för SAS Flygklubb lämnar härmed en styrelsemotion efter styrelsebeslut 2016-02-15 att ändra befintliga stadgar från 2005-03-16 med revision 2006-03-20. De nya stadgarna har moderniserats och förtydligats till dagens verksamhet. Ett informationsdokument finns också upprättat som beskriver vilka paragrafer som är påverkade av förändringen.

Styrelsen återkommer med mer detaljer runt årsmötets agenda samt kompletterande dokument såsom årsredovisning för verksamhetsåret 2015 och valberedningens förslag till styrelsens sammansättning.

Kallelse till Årsmöte 2016

Alla medlemmar i SAS Flygklubb välkomnas till årsmötet 2016, som kommer att äga rum den 21:a mars kl 19:00 på SAS HK i Frösundavik. Vi bjuder på något enkelt att äta och dricka och uppskattar därför om du anmäler din närvaro i förväg, så att vi kan beställa i rätt mängd. Anmälan ska vara inne senast den 14:e mars.

Tid: Måndag den 21:a mars 2016 kl 19:00
Plats: SAS HK, Frösundavik

Möteshandlingar inklusive agenda och stadgeförslag kommer att publiceras i dokumentarkivet under kategorin Möteshandlingar > 2016. Inloggning krävs för  att se detta. Eventuella motioner som du som medlem önskar ta upp på mötet kan redan nu sändas per e-mail till styrelsen@sasflygklubb.se.

Anmäl dig till årsmötet här.